top of page

Heli Keskikallio

“Flickering feeling on Things: aistis-esteettinen maailmointi esityksen materiaalisuudessa

 

Tutkimuskysymykseni avaa aistis-esteettisen merkityksen muodostumisen tapaa kysyen mitä ymmärrämme ja koemme merkityksenä tai merkityksellisenä, erityisesti esityksen kontekstissa. Työskentelyni kiintopisteenä on materiaalisuuden ja merkityksen suhteen uudelleenajattelu sekä uusien konseptien pohtiminen tähän maastoon. Tutkimukseni työstää merkitystä tuntuina, kosketuksina ja aistillisina vaikutelmina, jotka avautuvat assosiatiivisina maailmointeina. Työni pyrkii laajentumaan toisaalle rationaalisesta ajattelun perinteestä ponnistavasta, kulttuuris-sosiaaliseen maastoon kiinnittyvästä merkitysmaailmoinnista (kykenemättä silti olemaan koskaan tästä täysin irrallaan). Mielestäni aistit ja aistisuus ovat tärkeä, usein piiloon jäävä osa ajattelua ja maailmassaolemista. Tuntu- ja aistikokemukset tapahtuvat jossain rajalla maailman kanssa – niiden myötä olen maailmassa, nautin maailmasta ja avaudun maailmaan. 

 

Minua kiinnostavat merkitysten liikahdukset ja virrat sekä tuntujen ja suhteisuuksien muodostamat liikkeen, aistisen ja materian spekulatiiviset prosessit. Affektiivinen käänne, posthumanistinen ajattelu, vitaalinen materiaalisuus sekä uusmaterialismi ovat kaikki avanneet taiteellista ajatteluani kohti materiaalisen toimijuuden pohtimista sekä pyrkimystä purkaa hierarkioita ja dikotomioita maailmasuhteessa.

 

Tutkimusprosessin aikana tulen työstämään lihallis-ruumiillisia praktiikoita, koreografisia kirjoituksia sekä rakennan esityksellisiä installaatioita. Nämä kolme eri työskentelyn muotoa informoivat toinen toisiaan käyttäen löytyneitä materiaaleja ristiin eri mediumien kautta.

 

Työskentelyssäni oleellista on ruumiillisen ja lihallisen ajattelun kultivointi sekä aistisen maailman esiintuominen. Ymmärrän ruumiillisuuden prosessuaalisena, avoimena ja huokoisena asiana: energioiden kierron paikkana, jossa rajat itsen ja ympäröivän välillä eivät ole selkeitä. Minua on jäänyt pohdituttamaan merkityksen ja aistis-affektiivisen suhteen problematiikka sekä miten toimijuus jäsentyy uusmaterialistisessa lähestymisessä inhimillisten ja ei-inhimillisten asioiden välissä. Etsiessäni konkreettista lähestymistapaa ja praktiikkaa kohti horisontaalista toimijuutta olen huomannut palaavani kysymykseen fokuksen tai huomion siirtymästä kohti suhteista maailmankuvaa.

 

Tutkimukseni tapahtuu tekstuurien, tuntujen ja materiaalisuuksien piirissä. Hahmottelemani aistis-esteettis-lihallinen praktiikka on kielen logiikkaa ja semanttista merkityksenmuodostumista pakenevaa ajattelua sekä e(s)i-kielellistä ja amodaalista suhteessa olemista ympäröivään. Tunnut ja aistimukset tapahtuvat väleissä, aukoissa ja esikielellisen alueella. Ajatteluni lähtökohtana on taiteilija-filosofi Erin Manningin kirjoitukset aistisuuden, kehon, liikkeen ja poliittisuuden suhteesta. Hän käsittelee aistisuutta suhteisuuden kautta, liikkuvien kehojen ilmaisuna ja ajatteluna. Kehomme aistivat kerroksissa, tekstuureissa, rytmeissä ja rinnakkaisuuksissa uhmaten tiukkoja semioottisia määritelmiä (Manning 2007, xiii-xiv). Työskentelyssäni ruumiin eri materiaalit keskustelevat muun ympäröivän materian kanssa, tai sen seassa. Lihallisuus, soluisuus ja aistisuus toimivat keskeisinä lähestymistapoina. Tutkin tilassa sekä kappaleiden väleissä kiertäviä ja ne lävistäviä intensiteettejä, jotka manifestoituvat affektoitumisina. Työstän kinesteettis-affektiivisia kenttiä / piirejä, joissa jäljitän sekä tunnustelen ruumiillisuuksien energeettisiä laatuja ja affektoitumisia kappaleiden (olioiden) tai olemisten väleissä. Työskentelyni on eräänlaista topologista kartoitusta, jonka kompositio rakentuu materiaaleista käsin.

 

Heli Keskikallio (1984) on helsinkiläinen koreografi ja tanssitaiteilija. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta koreografian koulutusohjelmasta (2016) sekä tanssinopettajaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta (2010). Keskikallio työskentelee koreografina ja esiintyjänä sekä toimii osana soolopraktiikoita ja sooloesityksen muotoa tarkastelevaa S-projektia. Taiteellisen työnsä ohessa hän on toiminut Länsi-Suomen opiston tanssitaiteen linjan vastaavana opettajana sekä Tanssille ry:n ja Esitystaiteen Seuran hallitustyössä.

In english coming up....

Anchor 1
english
IMG_4760 (1).jpg
bottom of page